A / B / C
D / E / F
  • นํ้าสมคั้น, นํ้าพันซ, นํ้าแอปเปล, นํ้าองุน, ไชนีส พลัม โซดา, นํ้ามะนาวอัญชัน โซดา
    นํ้าสมคั้น, นํ้าพันซ, นํ้าแอปเปล, นํ้าองุน, ไชนีส พลัม โซดา, นํ้ามะนาวอัญชัน โซดา
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1