FOOD STALL / ประเภท ขนมหวาน
 • นําแข็งไส ฯลฯ
  นําแข็งไส ฯลฯ
 • ข้าวต้มน้ำวุ้น
  ข้าวต้มน้ำวุ้น
 • ซาหริ่ม ฯลฯ
  ซาหริ่ม ฯลฯ
 • ทับทิมกรอบ 2 สี ฯลฯ
  ทับทิมกรอบ 2 สี ฯลฯ
 • บัวลอยเผือก
  บัวลอยเผือก
 • บัวลอยสามสี
  บัวลอยสามสี
 • กล้วยเชื่อม
  กล้วยเชื่อม
 • ขนมครก
  ขนมครก
 • ขาวเหนียวหนากุงสังขยา / ปลา
  ขาวเหนียวหนากุงสังขยา / ปลา
 • สาคูแคนตาลูป / สาคูสามสหาย
  สาคูแคนตาลูป / สาคูสามสหาย
 • ขนมกลวย / เผือก / มัน / ฟกทอง
  ขนมกลวย / เผือก / มัน / ฟกทอง
 • ทองหยิบ / ทองหยอด / ฝอยทอง / เม็ดขนุน / รังไหมไขนก / ฝอยเงิน
  ทองหยิบ / ทองหยอด / ฝอยทอง / เม็ดขนุน / รังไหมไขนก / ฝอยเงิน
 • ขนมลืมกลืน
  ขนมลืมกลืน
 • ตะโก้
  ตะโก้
 • หมอแกง (เผือก / ถั่ว)
  หมอแกง (เผือก / ถั่ว)
 • วุนมะพราวออน / ลิ้นจี่ / ลําไย
  วุนมะพราวออน / ลิ้นจี่ / ลําไย
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1